Trivselspolitikkens mål

Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen.

Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever.

Vi vil aktivt bekæmpe mobning, når den forekommer som vedvarende fysisk og/eller psykisk overgreb mod en elev.


Hvad gør vi for at sikre god trivsel og modvirke mobning?

På skoleplan

Elevernes trivsel og sociale udvikling samt deres forståelse for fællesskabets værdi og nødvendighed er en hjertesag for skolen og dermed et fælles og forpligtende anliggende for elever, lærere og forældre. Det bedste middel mod mobning er forebyggelse. Derfor har vi stort fokus på Tryghed, Tillid og Trivsel. Dette bygger på:

at alle på skolen drager omsorg for fællesskabet, det sociale miljø og den gode trivsel.
at forældre har en åben og direkte dialog med hinanden – og med klassens elever og lærere.
at elever udviser medleven som social empati og rummelighed – og respekt for forskelligheder. 

Skolens trivselspolitik skal således i første række udmønte sig i det daglige samvær og samarbejde mellem børn og voksne – i forhold til undervisning, frikvarterer og hverdagslivet i klasserne.

Særlige initiativer

Der gennemføres jævnligt undersøgelse blandt alle elever omkring deres undervisningsmiljø, forstået som det fysiske, psykiske og sociale miljø.

Der kan afholdes temadage om mobning/trivsel.

På klasseplan

Alle klasser arbejder (i mundtlig og/eller skriftlig form) med ”klassens samværsregler”. Klasselæreren står for formidling til forældre påforældremøder.

Klasserne afholder jævnligt klassemøder, hvor trivsel og mobning diskuteres - sammen med evt. aftaler om ’sociale spilleregler’.

Klassens lærere drøfter løbende elevernes trivsel.

Klassens sociale trivsel er et fast emne på alle forældremøder.

Hvis der forekommer mobning i klassen, er det i første omgang et anliggende for klassens lærere at tage stilling til og iværksætte en indsats.

Forældre og børn har i fællesskab et ansvar for at holde hinanden orienteret. 

 

Mobbe- og trivselspolitik

På individuelt plan

Lærerne sørger for at elevens/elevers trivsel indgår som fast emne i elevsamtaler, forældremøder og skole-hjemsamtaler.

Lærerne skal aktivt understøtte at børn henvender sig til de voksne, hvis de eller andre føler sig mobbet.

Som voksne skal vi som lærere og forældre have blik for de individuelle forskelligheder i børnegruppen og samtidig fastholde den enkelte elev i de fælles ’samværsregler’ i klassen og på skolen.

Den enkelte elev har medansvar for gruppens trivsel – og for at acceptere social forskellighed.

Det er muligt at inddrage skolens sundhedsplejerske i konkrete sager.

Vi kan ikke garantere mod mistrivsel eller mobning på Kalundborg Friskole - men vi kan garantere, at vi handler, hvis det forekommer.

Vi ønsker at løse problemer på lavest mulige konfliktniveau og så tæt på de involverede som muligt. Derfor er første skridt ALTID at tage kontakt til klasselæreren.

Klasselæreren vil herefter diskutere problemstillingerne med kolleger/ledelsen og forsøge at løse problemerne med samtaler med de involverede børn, evt. hele klassen.

Hvis dette ikke løser problemerne inviteres de brerørte familier til samtale på skolen. Samtalen er en løsningsorienteret dialog mellem klassens lærere/ledelsen og hjemmet. Det vurderes i de konkrete tilfælde om børnene deltager eller ej. I denne samtale aftales en handlingsplan.

Hvis problemerne stadig ikke er løst kan eksterne parter som PPR, sundhedsplejerske ol. inddrages. I disse tilfælde holdes bestyrelsen orienteret.

I meget sjældne tilfælde kan skolen udskrive elever, der ødelægger trivslen for andre, fx  ved mobning eller anden uacceptabel adfærd. Vi vil dog altid forsøge at løse problemerne i dialog. Bestyrelsen er altid involveret i ufrivillig udskrivning af elever.