Kommunikationspolitik

I det følgende prøver vi at ridse nogle principper op for skolenskommunikation.

Det gælder både den interne kommunikation på skolen, mellem skole og hjem og kommunikationen med omverdenen.

Forældrekreds

Internt i forældrekredsen foregår kommunikationen primært på forældreintra.

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. En stor del af god kommunikation er, at være tydelig i, hvad vi kan forvente af hinanden. Vi har samtidig erfaring for, at forskellige situationer fordrer forskellige former for kommunikation. Derfor har vi formuleret vores holdninger til dette.

Information

Med SkoleIntra har vi et værktøj som er moderne, hurtigt og billigt at bruge og som egner sig særdeles godt til informationer og reportager fra skolens dagligdag. Derfor foregår en meget stor del af skolens kommunikation igennem dette medie.

SkoleIntra bruges - blandt meget andet - til:

  • Billeder fra skolens dagligdag

  • Indkaldelse til skole-hjemsamtaler

  • Tilmelding til arrangementer - herunder forældremøder

Hvis der opstår problemer

Vi arbejder med mennesker og i dette arbejde opstår konflikter og kritik, som en naturlig del. Nedenstående er vores spilleregler for at få tingene på sporet igen.

Vi forventer, at I bakker loyalt op om skolens værdier og arbejde, men vi er selvfølgelig klar over, at vi ikke altid kan være enige og at konflikter kan opstå.

Konstruktiv kritik er altid velkommen. Vi forventer blot, at I overholder nedenstående, når kritik skal afleveres.

Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

Henvend dig direkte til de involverede

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte ledelsen, hvis der er spørgsmål, I vil drøfte. Vi forventer dog, at I henvender jer til de involverede lærere/pædagoger, for at få en forklaring eller finde en løsning inden da. 

I er velkomne til at orientere bestyrelsen om jeres henvendelser til skolen, men de behandler først og fremmest spørgsmål af overordnet karakter, og deltager ikke i behandlingen af løbende pædagogiske og driftsmæssige spørgsmål.

Hvis du får henvendelser fra andre forældre, er det en god ide, at opfordre dem til at henvende sig til rette vedkommende.

Kommunikation med omverdenen

Det primære i denne kommunikation er at vi har en helt unik skole, hvor faglighed gennem tillid, tryghed og trivsel ikke blot er noget vi ønsker – men noget vi har.

Vi har tidligere været vant til, at vi ikke behøvede at gøre opmærksom på os selv. Vi fik de elever vi havde behov for og havde for det meste lange ventelister. Denne situation er ændret en del indenfor de sidste par år, idet vi skal have en meget større procentdel af de skolesøgende børn for at have den økonomi, der gør, at vi kan lave en skole af den høje kvalitet, som vi ønsker.

Børnetallet har været faldende i en årrække – og vi kommer nu til nogle små årgange som begynder i skole – samtidig har vi øget elevtallet på skolen. For 7 år siden var der 165 elever, det blev hævet til maksimum 180 elver i alt på skolen og forrige år blev dette tal hævet til 200.

I kontakten med eventuelle nye forældre hører vi ofte, at de troede, de var så lange ventelister, at det ikke kunne betale sig, at henvende sig,

Vi har derfor en vigtig opgave i at få kommunikeret ud, at der er en vis udskiftning og at det ikke er umuligt at få plads herude – samtidig med at vi kommunikerer vores budskab om faglighed gennem tillid, tryghed og trivsel.

Den bedste måde at kommunikere dette budskab på er selvfølgelig gennem tilfredse forældre, som stadig skal være det primære fokus – opnået gennem fokus på kvalitet i de ting, vi foretager os.

Dette skal understøttes af:

  • gode historier i avisen, hvor vi lægger vægt på vores stjernestunder – og gerne i mange forskellige sammenhænge får fremhævet vores faglighed.
  • en informativ hjemmeside (skoleporten), som primært skal bruges til at samarbejdspartnere, eventuelle nye forældre og andre nysgerrige kan få et godt og grundigt indblik skolens værdier og dagligdag – suppleret med en masse praktiske oplysninger.
  • jævnlige (minimum 1 gang ugentlig) opdateringer på vores facebookside. Facebook er utrolig nemt og effektivt til at kommunikere et budskab via billeder og film. Det har også den fordel, at det minder lidt om mund til mund metoden, idet opslag oftest vil blive bragt videre ud i verden af folk med relationer til skolen.

Mundtlig dialog

Det skrevne ord egner sig dårligt til at aflevere kritik eller løse problemer. Tingene kommer ofte til at fremstå unødigt hårde, og der åbnes for fortolkninger, når man ikke kan høre tonefald eller se kropssprog og ansigtsudtryk.

Derfor forventer vi, at I ringer eller vi mødes ansigt til ansigt, hvis der er problemer, der skal løses eller hvis I har konstruktiv kritik Omvendt kan I også forvente, at vi kontakter jer mundtligt med alvorligere sager, eller sager der kan indeholde konflikt.

Beskedsystemet på Intra er ikke egnet til at fremføre kritik eller løse konflikter. Ofte kan det komme til at virke modsat, især hvis beskederne sendes ud til hele klassens forældre eller større grupper. Derfor opfordrer vi til, at I beder afsenderen om at henvende sig, der hvor problemet kan løses - og i øvrigt beder dem om at fjerne jer fra modtagerlisten.

I ekstreme tilfælde forbeholder vi os ret til at blokere for ukonstruktive indlæg.

Forældremøder

Vi er selvfølgelig også modtagelige for kritik på forældremøderne, men vi forventer, at I skelner mellem emner af generel karakter, som egner sig til at blive taget op i plenum og emner, der kun vedrører et enkelt barn eller en lille gruppe. I disse tilfælde forventer vi, at I tager dialogen med skolen en til en – helst på forhånd, alternativt i en pause eller efter mødet.

Konflikter løses bedst direkte mellem de involverede parter, og hører ikke til på forældremøder uden forudgående dialog.

Skole-hjemsamtaler

De ordinære skole-hjemsamtaler bruges til en dialog mellem skolen og hjemmet om børnenes trivsel og udbytte af skolegangen. Der er normalt afsat 15-20 minutter til disse samtaler, så hvis I har større emner der skal tales om, bedes I henvende jer på forhånd, så vi kan afsætte ekstra tid - evt. en anden dag.

I kan omvendt også forvente, at der ikke ”sprænger nogen bomber” under de ordinære skole-hjemsamtaler. Vi kontakter jer særskilt hvis der er tale om fx alvorlig mistrivsel, indstilling til skolepsykolog, ordblindhed osv.

Forventninger til hinanden

Personalet og forældre skal have den videst mulige grad af frihed til at finde ud af hvordan den bedste kommunikation foregår, så den tilgodeser individuelle behov og præferencer.

Personalet melder ud på forældremøder, hvordan kommunikationen foregår -  om der fx er specielle telefontider, om man bruger SMS osv.

Nedenstående er nogle forventninger som alle på Kalundborg Friskole kan have til hinanden i forhold til kommunikation via Intra.

I kan forvente, at blive kontaktet personligt, hvis der er tale om potentielt konfliktsof

Vi forventer, at I som familie holder jer orienteret på Intra. I kan tilmelde jer postlister, så I får besked om aktiviteter, som har relevans for netop jeres familie.

(Har I ikke adgang til internettet kan I henvende jer til kontoret for en aftale om, hvordan I holder jer orienteret.)

I kan forvente, at alle ansatte kigger i deres indbakke en gang om dagen på skoledage, og at en besked besvares inden for 3 skoledage

I kan ikke forvente, at den ansatte svarer på beskeder i weekender og ferier

I kan forvente, at vigtige beskeder ligger på Intra min. 3 dage før I skal reagere

Vi forventer, at I sørger for, at jeres mailadresse og telefonnummer i Intra altid er opdateret.

Personale og bestyrelse

Personale

Vi prøver at holde et højt informationsniveau i personalegruppen. Dette sker gennem et ugentligt infomøde i en 10-pause, fredagsnyt på intra og 2-3 årlige personalemøder for hele personalegruppen.

Derudover er den samlede personalegruppe altid inviteret med til sommerfest, julefrokost, personale-bestyrelsesmøde og friskoleaften.

Bestyrelse

Bestyrelsen modtager kopi af fredagsnyt for personalet. Der afholdes et årligt personale-bestyrelsesmøde og en personalerepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne som ansvarlig for kommunikationen mellem personale og bestyrelse.